Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

LOWE


Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Harasiuki

26 lipca 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne zakończone podpisaniem umów o powierzenie grantów na uruchomienie w 11 województwach Polski Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji dla dorosłych – LOWE.

Projekt przygotowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Krzeszowie Górnym prowadzoną przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom okazał się jednym z najlepszych w kraju i otrzymał dofinansowanie w wysokości 249 tys. zł jako jeden z 15 pilotażowych ośrodków.

Program LOWE realizowany jest w partnerstwie czterech instytucji: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki oraz Związek Powiatów Polskich. Finansowany jest ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach grantu w ośrodku LOWE, funkcjonującym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym, powstanie ciekawa oferta edukacyjna wykorzystująca przede wszystkim nieformalne i pozaformalne narzędzia edukacji i rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i innych. Będą to działania elastycznie dostosowane do oczekiwań i potrzeb uczestników LOWE. Szczegółowa oferta powstanie w wyniku opracowania diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie działania LOWE i ocenie potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE.

Z oferty ośrodka będą mogły korzystać osoby dorosłe, w tym rodzice dzieci uczęszczających do szkoły oraz inni mieszkańcy społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

  • z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych,
  • z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w zeszłym wieku),
  • związanych z rolnictwem,
  • nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
  • podlegających formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
  • w wieku 45+.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu, a działania edukacyjne ruszą od  października. Każdy uczestnik zostanie objęty co najmniej dwoma różnymi formami wsparcia z oferty edukacyjnej LOWE.

LOWE w ramach grantu będzie funkcjonował do końca czerwca 2018 roku, a następnie przez okres minimum 2 lat w okresie trwałości projektu.

Szczegóły projektu oraz warunki udziału w nim znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy Harasiuki oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym pod adresem: http://kgszkola.superszkolna.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej formy wsparcia w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych.

 

Dyrektor

PSP w Krzeszowie Górnym

/ - / Edyta Igras