Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Ogólne informacje o projekcie

          kl.jpg                                    logo_ue_efs38x7.jpg

          W roku szkolnym 2009/2010 w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym realizowany jest projekt pod nazwą „PRZEDSZKOLE - TWOJA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!" w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

         
Ogólnym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat zameldowanych na terenie gminy Harasiuki poprzez objęcie ich wychowaniem przedszkolnym.

Celami szczegółowymi przewidzianymi do osiągnięcia są:

  • wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej gminy Harasiuki;
  • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez aktywne formy wychowania przedszkolnego;
  • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i intelektualnego;
  • kształcenie sprawności językowej poprzez organizację zajęć z języka angielskiego;
  • stworzenie warunków do rozwoju samodzielności;
  • rozbudzenie ciekawości poznawczej;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
  • objęcie wsparciem psychologicznym rodziców dzieci w trudnym procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  • stworzenie warunków do aktywności zawodowej rodziców dzieci.

                Realizacja projektu wpisuje się w Strategię Rozwoju Problemów Społecznych w gminie Harasiuki w odniesieniu do rozwoju wychowania przedszkolnego w Priorytet 1 Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013 oraz Działania: „Zwiększenie dostępu do Edukacji od najmłodszych lat życia". Projekt wpisuje się również w założenia Narodowej Strategii Integracji Społecznej, która zakłada wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym.

             Cele projektu są także zgodne z Odnowioną Strategią Lizbońską oraz Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty dotyczącymi Edukacji oraz założeniami Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013 w obszarze równego dostępu do edukacji.