Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Kształcenie na odległość

 Ogólne zasady i sposoby kształcenia na odległość

 

 • Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i    Polskiego Radia.
 • Treści programowe przekazywane przez nauczycieli on-line i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy/oddziału w określonych godzinach ustalonych przez wychowawcę i nauczyciela przedmiotu przy współpracy z rodzicami.
 • Realizacja tygodniowych rozkładów nauczania będzie możliwa przy modyfikacji przez nauczycieli treści, metod i form pracy na odległość, które zostaną dostosowane do możliwości  psychofizycznych uczniów/wychowanków
 • Nauczyciele na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line realizują zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) i dostosowują podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej .    
 • Nauka uczniów/wychowanków w domu będzie polegała na łączeniu kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, a także w formie zabaw i ćwiczeń.
 •     Ustalone zostały formy kontaktu i konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami, które będą odbywały się na bieżąco podczas pracy ucznia w domu lub w miarę potrzeb.
 • W uzgodnieniu z nauczycielami określono sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępy w nauce.
 • Nadzór nad korzystaniem dzieci z kanałów komunikacji, higieną pracy i wykonywaniem powierzonych zadań oraz  poleceń sprawują rodzice.

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

Nauczyciele będą  informowali  rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu za pomocą dostępnych kanałów komunikacji,  w czasie ustalonym wspólnie z rodzicami . Informacja będzie dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod opieką rodzica. Wysłana do ucznia i rodzica wiadomość będzie zawierać:

 • datę i temat zajęć
 • cel, jaki chcemy osiągnąć, co jest najważniejsze, na co należy zwrócić uwagę
 • konkretne działania, jakie ma wykonać uczeń – co przeczytać, obejrzeć, napisać
 • zadanie lub polecenie sprawdzające zrozumienie tematu


Zasady kształcenia na odległość dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Drogi Rodzicu

1. W dniu w którym uczeń ma określone zajęcia zaloguj się odpowiednio na swoją pocztę, komunikator lub platformę (dzwonek.pl)

2. Potwierdź otrzymanie zadania każdemu nauczycielowi krótkim komunikatem. (W ten sposób będzie zaliczona obecność dziecka.)

3. Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś to nauczycielowi- otrzymasz życzliwą podpowiedź.

4. Potwierdź wykonanie zadania nauczycielowi, jeśli tego wymaga . (Zgodnie z ustaleniami z wychowawcą).

Powodzenia !!

Pamiętaj :

1.Kierując się zasadami higieny pracy umysłowej zalecamy uczniom naukę w godz. 8- 14.

2.Nauka po godz. 20.00 jest nieefektywna a tym samym niewskazana.

3.Wzajemna wymiana informacji między nauczycielami- rodzicami, nauczycielami - uczniami  będzie się odbywać zgodnie z ustaleniami z wychowawcami poszczególnych klas .

4.Jeśli obecności ucznia nie zostanie potwierdzona, to nauczyciel (języka angielskiego i religii) zgłasza ten fakt do wychowawcy klasy .

5.Wychowawca klasy niezwłocznie komunikuje się z rodzicami ucznia, wyjaśniając sytuację oraz powiadamia nauczyciela zgłaszającego problem o wynikach interwencji.

 

Weryfikacja wiedzy i umiejętności:

Na bieżąco w formie słownej oceniamy zaangażowanie uczniów. Oceny mają za zadanie wspieranie uczniów, motywowanie, docenianie wysiłku włożonego w pracę,  dokonanie korekty popełnionych błędów.

 

Uczniowie klas IV-VIII

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji w danej klasie, będą wysyłali  zagadnienia z realizacji podstawy programowej dotyczące danej lekcji/danych zajęć.

Wysłana do ucznia i rodzica wiadomość będzie zawierać:

 • datę i temat zajęć
 • cel, jaki chcemy osiągnąć, co jest najważniejsze, na co należy zwrócić uwagę
 • konkretne działania, jakie ma wykonać uczeń – co przeczytać, obejrzeć, napisać
 • zadanie lub polecenie sprawdzające zrozumienie tematu

Sposób wykonania poleceń, termin odbierania wiadomości i  przesłania wykonanych prac przez uczniów i wychowanków ustala nauczyciel przedmiotu i wychowawca klasy we współpracy z rodzicami.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.