Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

LGD Projekt

 

grafikajpg [383x80]


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.:

Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne

 

nazwa zadania: „Nowa wiedza i umiejętności drogą do aktywności”

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

§ 1

Postanowienia ogólne

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. 1.      Projekt grantowy – projekt, w ramach którego LGD udziela Grantobiorcom grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu;
 2. 2.      Grant/Operacja – środki finansowe, które LGD powierza Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;
 3. 3.      Grantodawca/LGD – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” z siedzibą w Nisku;
 4. 4.      Grantobiorca/Podmiot – podmiot wybrany przez LGD w ramach otwartego naboru, któremu zostanie powierzony grant na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego – Stowarzyszenie Naszym Dzieciom;
  1. 5.      Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne, w zadaniu „Nowa wiedza i umiejętności drogą do aktywności”;
  2. 6.      Sekretariat – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Krzeszowie Górnym, Krzeszów Górny 109, 37 – 413 Harasiuki.
  3. 7.      Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę spełniającą kryteria definicji Odbiorcy Wsparcia, korzystającą z oferty zajęć edukacyjnych;
  4. 8.      Wsparcie – działania o charakterze edukacyjnym realizowane na rzecz Uczestników  przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom.

 

§ 2

Odbiorcy wsparcia zadania

 1. Odbiorcami wsparcia zadania są osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z obszaru działalności Stowarzyszenia Naszym Dzieciom.
 2. W szczególności wsparcie kierowane jest do grupy defaworyzowanej, do której zaliczają się:
  1. osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i długotrwale bezrobotni,
  2. młode matki bez doświadczenia zawodowego oraz powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim,
  3. seniorzy, osoby w podeszłym wieku i samotne, w tym osoby 50+,
  4. dzieci i młodzież, których rodzice wyemigrowali w celach zarobkowych,
  5. rolnicy,
  6. 6.     osoby uzależnione cyfrowo.

§ 4

Zasady kwalifikacji uczestników

 1. 1.      Uczestnik przed złożeniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. 2.      Udział w projekcie ma charakter dobrowolny.
 3. 3.      Uczestnik zainteresowany skorzystaniem ze wsparcia zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów zgłoszeniowych:

a)    Formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

b)     Zgoda na przetwarzanie danych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

 1. 4.      Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą być wypełnione czytelnie i właściwie podpisane.
 2. 5.      Sekretariat potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 3.
 3. 6.      W przypadku, gdy Uczestnik dostarczy niekompletne lub niewłaściwie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w ust. 3, dokumenty te podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich uzupełnienia.
 4. 7.      Złożone przez Uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
 5. 8.      W zadaniu prowadzony będzie nabór otwarty do 5 grup warsztatowych:

1)     1 grupa kurs IT – nabór bez względu na wiek,

2)     1 grupa kurs języka angielskiego – nabór dla osób dorosłych,

3)     1 grupa warsztatów rękodzieła „prace artystyczne z papieru” – nabór dla dorosłych,

4)     1 grupa warsztatów rękodzieła „wyrób biżuterii” – nabór dla dzieci i młodzieży,

5)     1 grupa warsztatów rękodzieła „wyrób biżuterii” – nabór dla dorosłych.

 1. 9.      Przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały osoby defaworyzowane: osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i długotrwale bezrobotni, młode matki bez doświadczenia zawodowego oraz te powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, seniorzy, osoby w podeszłym wieku i samotne, w tym osoby 50+, dzieci i młodzież, których rodzice wyemigrowali w celach zarobkowych, rolnicy, osoby uzależnione cyfrowo.
 2. 10.  W przypadku dużej ilości kandydatów wśród osób defaworyzowanych o udziale w warsztatach zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 3. 11.  Rekrutacja jest prowadzona przez Sekretariat.
 4. 12.  Udział Uczestnika we wsparciu jest bezpłatny.
 5. 13.  Warunkiem udziału Uczestnika we wsparciu jest złożenie kompletnych dokumentów zgłoszeniowych, o których jest mowa w pkt. 3. Przez kompletność należy rozumieć wypełnienie wszystkich danych w formularzy rekrutacyjnym i złożenie czytelnego podpisu na formularzu rekrutacyjnym, o którym jest mowa w pkt. 3.a i zgodzie,o której jest mowa w pkt. 3.b.
 6. 14.  Każdy Uczestnik zostanie powiadomiony o udziale w danej grupie warsztatowej, w tym o miejscu, terminach i programie przez Sekretariat telefonicznie lub mailowo.

§ 5

Zasady uczestnictwa we wsparciu

 1. Sekretariat ustala terminy i godziny zajęć poszczególnych grup warsztatowych.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w Projekcie, podpisywania listy obecności, dokumentów poświadczających odbiór materiałów szkoleniowych.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  1. udziału we wsparciu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. zgłaszania uwag dotyczących zajęć oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio trenerowi bądź do Sekretariatu,
  3. otrzymania materiałów szkoleniowych, o ile dana forma wsparcia to przewiduje,
  4. oceny organizacji i przebiegu zajęć, wykładowców za pomocą ankiet ewaluacyjnych,
  5. otrzymania dyplomu o udziale w zajęciach edukacyjnych.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa we wsparciu.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu

1)   W przypadku braku możliwości uczestniczenia Uczestnika we wsparciu, Uczestnik jest zobowiązany poinformować telefoniczne/mailowo Sekretariat o zaistniałym fakcie, przynajmniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem pierwszego dnia wsparcia, a Sekretariat wyznacza na jego miejsce zastępstwo.

2)  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu w trakcie jego trwania, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

§ 7

Zasady monitoringu

 1. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem.
 2. Uczestnik zobowiązani jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do informowania Sekretariatu o ewentualnych zmianach danych teleadresowych (tj. nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane wyłącznie do wywiązania się przez grantobiorcę z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. 1.      Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania do 31.10.2018 r.
 2. 2.      Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu.
 3. 3.      Regulamin jest dostępny w Sekretariacie, biurze Stowarzyszenia Naszym Dzieciom pod adresem Harasiuki 112A, 37 – 413 Harasiuki oraz na stronie kgszkola.superszkolna.pl
 4. 4.      W przypadkach sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator projektu – dyrektor PSP w Krzeszowie Gornym.
 5. 5.      Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

1)     Formularz zgłoszeniowy,

2)     Zgoda na przetwarzanie danych.